Všeobecné obchodní podmínky

- pro prodej produktů a služeb prostřednictvím webových stránek www.zuzana-vasova.cz

Ve smyslu § 1811 občanského zákoníku vzniká prodávajícímu povinnost před uzavřením smlouvy nebo před tím, než zájemce o produkty a služby učiní závaznou nabídku, sdělit

1. Informace o prodávajícím, kontaktní údaj
2. Označení zboží nebo služby
3. Cenu zboží nebo služby včetně všech daní a poplatků
4. Způsob platby, způsob dodání nebo plnění, náklady na dodání
5. Údaje o právech vznikajících z vadného plnění a podmínky ukončení závazku
6. Informace o ochraně osobních údajů

Veškeré tyto informace, jakož i další ustanovení, jsou uvedeny dále v obchodních podmínkách. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené prodávajícím na vybraný produkt nebo službu.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ, INFORMACE O PRODÁVAJÍCÍM

1. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej produktů a služeb prostřednictvím komunikace přes rozhraní webových stránek prodávajícího, kterým je:
Zuzana Vášová
Erbenova 2337, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO: 09100971
Neplátce DPH
Kontakt: zv-obrazky@seznam.cz

2. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

3. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

4. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách:
www.zuzana-vasova.cz

2. OZNAČENÍ ZBOŽÍ/SLUŽBY, OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Označení produktu (zboží/služby), popis jeho hlavních vlastností a cena, jsou uvedeny na webovém rozhraní prodávajícího. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2. Objednání zboží se odvíjí od konkrétního zboží/služby.
Objednávku prostřednictvím e-mailu zv-obrazky@seznam.cz uskutečňuje kupující pro hotové kresby, obrazy a pro práci na zakázku.
Objednávka prostřednictvím objednávkového formuláře je určena pro prodej digitálních produktů v PDF formátu. V tomto případě objednávku podá kupující kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup“.
Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Prodejní formulář obsahuje informace o kupujícím, objednávaném zboží, ceně a způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení.

3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vznikne potvrzením objednávky – kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup“.

4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a kupující má možnost a v jeho vlastním zájmu je před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat, případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

5. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný účetní doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat zboží/službu, které si kupující objednal a kupující se zavazuje zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

8. Vlastnické právo k produktu přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

9. Kupující je srozuměn s tím, že pro řádné užívání digitálních produktů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru - internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY, DODACÍ PODMÍNKY

1. Cena zboží a služeb je uvedena na webovém rozhraní prodávajícího.
U vybraných produktů prodávajícího je kupující společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jejich balením a dodáním.

U digitálních produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

U kreseb na zakázku a perokreseb jsou účtovány náklady na balné a poštovné ve výši:
a) při platbě předem na bankovní účet 80,- Kč
b) při platbě na dobírku 130,- Kč

Kresba je odesílána zabalená do euroobalu a tvrdé kartonové obálky, na adresu uvedenou kupujícím v e-mailu při objednání služby.
Doba dodání portrétní kresby na zakázku závisí na složitosti motivu, kvalitě zaslané fotografie, a také počtu již zadaných objednávek před vámi. Počítejte však nejméně se 7-10 dny.

2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu účetní doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží či služby.

3. Cenu zboží/služby a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí kupující následujícím způsobem:

bezhotovostně, na bankovní účet číslo 237754302/0600 (u kreseb, obrazů a digitálních produktů v PDF formátu)
dobírkou (u kreseb a obrazů)

4. Platba je jednorázová. Kupující je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, aby byl prodávající schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

5. Splatnost kupní ceny

Kupní cena je splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy (od potvrzení objednávky). Není-li uvedeno jinak, závazek kupujícího uhradit cenu za zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
U kreseb na zakázku běží dodací lhůta ode dne připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je třeba dodržet níže uvedené podmínky:
- Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
- Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE.
- Formulář kupující odešle emailem na adresu zv-obrazky@seznam.cz

Produkty, které bude kupující odesílat v rámci tohoto odstoupení, je třeba vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Vracené zboží nelze zasílat na dobírku.
Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.
Peníze za produkt/zboží budou kupujícímu vráceny bezhotovostním způsobem, na účet uvedený kupujícím ve formuláři Odstoupení od kupní smlouvy, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

2. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, zjistí-li, že kupující porušil smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení považuje:
• prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny více jak 10 dnů po době splatnosti;
• porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany kupujícího.

3. Práva a povinnosti z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

Vadné plnění uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

Pro reklamaci kontaktuje kupující prodávajícího emailem na adrese zv-obrazky@seznam.cz. Při reklamaci musí být přiložen dokladu o koupi a popis závady produktu. O způsobu vyřízení reklamace bude kupující informován emailem.

Kupující může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se prodávající s kupujícím na delší lhůtě.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout kupujícímu díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění digitálního produktu, které není schopen ovlivnit.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Jsou používána k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení účetních dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

1. Na požádání Vám prodávající podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na
zv-obrazky@seznam.cz, kde Vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

2. Získávání a zpracovávání osobních údajů
Když navštívíte moje webové stránky, zaznamenají webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

3. Možnost odhlášení
Vaše údaje slouží k tomu, abych vás mohla informovat o svých produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohla údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze prodávajícího, kterým je Zuzana Vášová, se sídlem ve Dvoře Králové nad Labem, Erbenova 2337, 504 01 Dvůr Králové n.Labem, IČO: 09100971, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

5. Cookies
Prodávající používá cookies k tomu, aby bylo možno sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.
Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

6. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (digitální produkty, kresby a obrazy) podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být kupujícímu poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího.

Stížnosti a připomínky, které se týkají smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající, stížnosti může kupující uplatnit na adrese zv-obrazky@seznam.cz Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude vyřízena jako reklamace. Kupující se se svými stížnostmi mohou obracet také na Českou obchodní inspekci nebo Úřad pro ochranu osobních údajů.

Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
V případě změny obchodních podmínek, jsou platné ty obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu uplatnění objednávky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 17.1.2022